Wednesday, December 31, 2014

EA4AQM DDS

For my ILER 20 transceiver i was looking for a good, compact and cheap dds.
Surfin the internet i found a compact DDS made by Victor EA4AQM.
The kit consists of a small pcb, lcd, dds 9850 2 pic processors and a few components.
I had most of these components on stock so i asked Victor for the pcb and 2 pic's only.
This was no problem and after a while i received an envelope with the pcb, pic's and some extra parts.
The challenge was to build the kit with a spanish user guide....
Google translate and pictures did help me, but it's not that difficult to build this kit.
The good news is that the user interface is in english!

Voor mijn ILER 20 transceiver was ik op zoek naar een goede compacte en goedkope dds.
Op het internet vond ik een geschikt type ontworpen door Victor EA4AQM
De kit bestaat uit een kleine print, 2 PICS, dds 9850, LCD, en een paar componenten.
Omdat ik het gros zelf al had vroeg ik Victor of hij alleen de pcb en pics wilde sturen, wat geen enkel probleem bleek te zijn. Na enige tijd viel de enveloppe in de bus met wat extra componenten.
De uitdaging was om nu deze kit te bouwen met een Spaanstalige handleiding!
Met hulp van Google translate en foto's bleek het redelijk eenvoudig te zijn.
Het goede nieuws is dat de user interface engelstalig is.


All components, pinheaders and DDS module soldered on the pcb.
(note that you have to cut off unused legs from DDS module before solder it to pcb)

The DDS has a build in S meter, i will not use this because i prefer an analoge S meter.

Alle componenten, pinheaders en DDS module op de print gesoldeerd.
(let op dat je de ongebruikte pootjes van de DDS module moet afknippen voor je deze soldeert)
De DDS heeft een ingebouwde S meter welke ik niet gebruik omdat mijn voorkeur naar een analoge meter uitgaat.


I made one modifcation; i replaced R8 with a variable trimmer potentiometer to fine tune the lcd contrast.
Ik heb een modificatie gedaan, namelijk R8 vervangen door een regelbare weerstand om het contrast van het lcd mooi af te regelen.

The DDS gives a very stable and clean signal, you can choose the step by pressing the encoder.
Initial setup parameters can be adjusted by pressing the encoder while power up.


De DDS produceert een stabiel schoon signaal. De stapgrootte is in te stellen door de encoder in te drukken. De eenmalige parameters kunnen aangepast worden door de encoder in te drukken en deze dan aan te zetten.

Ultimate 3 enclosure - Ultimate 3 behuizing.

Hans Summers sells a very nice enclosure for the Ultimate 3 qrp wspr transmitter.
It's a complete kit, so all switches, connectors etc are included.
There is enough space for future extension of the kit and for a step down converter (for gps)
I use a red color lcd and power on led to give it a more personal touch.

Hans Summers verkoopt een leuke behuizing voor de Ultimate 3 qrp wspr zender.
De kit is geheel compleet incl schakelaars, connectors etc.
In de behuizing is voldoende plaats voor toekomstige uitbreidingen en voor een spanningsregelaar (gps)
Ik heb een rood lcd en power aan led gebruikt om er een persoonlijk tintje aan te geven.

Website Hans Summers: www.hanssummers.com

Tuesday, December 16, 2014

Season's Greetings - Prettige Feestdagen!


Wish you all a happy and healthy 2015

JRC-NRD-91 Receiver

Last week i was able to buy a NRD-91 receiver for a very fair price.
My model was build in 1983 so one of the early model 91'
I rewired the power connections from 100 to 220 volts (previous owner used a step down transformer)
For a 30 year receiver it's in a very good shape, works perfect and sounds very smooth.

Afgelopen week heb ik voor een zeer schappelijke prijs een NRD-91 gekocht.
Mijn exemplaar is gebouwd in 1983 en is een van de vroegere modellen van de serie.
De vorige eigenaar gebruikte een verhuistrafo om zo de receiver met 100 volt te kunnen voeden; ik heb intern de spanning op 220 volt ingesteld.
Voor een ontvanger van 30 jaar oud is deze in een zeer goede staat, werkt perfect en klinkt goed,

Tuesday, September 2, 2014

14 oktober 2014: Lezing en demo WSPR Veron afdeling Tilburg

(Local announcement)

Op dinsdagavond 14 oktober geven Mark PA1SSB en ondergetekende een lezing en demonstratie over WSPR.  Dit is een digitale mode en staat voor Weak Signal Propagation Reporter.
Er wordt uitgelegd wat het doel is van deze mode, hoe deze werkt, wat je nodig hebt en hoe je een en ander configureert op je set en computer. Daarnaast laten we een eenvoudige kit zien van Hans Summers (de Ultimate 3) met verrassende mogelijkheden. We hebben enkele kitjes beschikbaar die avond voor Veronleden maar uiteraard krijgt iedereen voldoende informatie om deze eventueel zelf te bestellen. De presentatie zal later te downloaden zijn via de website van de Veron afdeling Tilburg op www.pi4til.nl .
Iedereen die geinteresseerd is in WSPR is welkom; ook al ben je geen lid.
Aanvang lezing is 20:00, ons clublokaal is open vanaf 19:30 uur. Ruckertbaan 229, 5042 AE Tilburg.

WSPR: QRO afstanden werken met QRP vermogen!

Friday, August 22, 2014

Menu driven RF power meter (1)

Surfin' the internet i discovered a Atmel based menu driven RF meter capable to display power levels from picowatts up to kilowatts.
It's designed by TF3LJ / VE2LJX
The Atmel microprocessor is mounted on a AT90USB1286 board and available on ebay.
I will make 2 of these RF meters; one for myself and the other for Mark PA1SSB.
Loading the software into the microprocessor is done with software called "Teensy" (just like the name of the board).

Building the complete meter is dead-bug and q&d on experimental board.
One problem popped up when testing both processor boards; one worked fine but the other board did not display any content of the menu... Reloading the software did not help so i decided to use FLIP to reset some internal software fuses. After spending hours to get FLIP communicate over USB ports i gave up and tried to reset the board by holding down the bootloader button for 30 seconds...
Guess what; it worked!

So the output part of the meter is ready, to do is the input which contains a AD8307 log amp

Surfend over het internet zag ik een op Atmel gebaseerd ontwerp van TF3LJ/VE2LJX van een menu gestuurde RF meter. Deze meter is in staat om picowatts tot kilowatts weer te geven.
Bedoeling is om er 2 te bouwen; een voor mezelf, de ander voor Mark PA1SSB

De processor bevind zich op een boardje (AT90USB1286) en kan met Teensy software geladen.
Het boardje is onder die naam op ebay te krijgen.
De meter wordt dead bug en q&d op experimenteerboard gebouwd.
Een van de boardjes gaf een probleem; er werd geen inhoud op het display weergegeven.
Ik heb daarom FLIP van de atmel website gedownload maar kreeg deze na uren van proberen niet via USB aan de praat. (google eens voor de lol). Uiteindelijk de bootloader button 30 seconden ingehouden, software weer geladen en voila!

Dit deel van de meter is nu klaar, vervolg is de ingang welke een AD8307 log amp bevat.


Multiband Bitx transceiver (1)

After building the Bitx ver.3 20 meter qrp transceiver some years ago it's time now for a new project called the multiband Bitx by G6LBQ.
I ordered the basic parts and pcb's in India.
Heart of this transceiver is an exciter as shown on the picture.

Na een Bitx ver 3 voor de 20 meter band gebouwd te hebben is het nu tijd voor een nieuw project namelijk de multiband bitx, ontworpen door G6LBQ
De basis onderdelen en printen heb ik in India besteld.
Het hart van deze transceiver is het zogenaamde exciter board zoals te zien op de foto.

This board has all in and outputs like vfo, bandpass filter, lpf board and final amplifier.
It also has all controls; volume, agc, usb/lsb mic, speaker, s-meter.

Dit board heeft alle in en uitgangen zoals vfo, bandfilter, laagdoorlaatfilters en eindtrap.
Ook zitten hier de bediening op voor volume, agc, usb/lsb microfoon, luidspreker en s- meter.

When i finished this board i encounterd an error; no voltage at Q3 near input vfo/dds.
Culprit was ade-1 mixer with no voltage out.... because they are not available at any local store i ordered 5 new ones in the UK. So some spare for future projects.

Nadat ik dit board af had ontdekte ik een fout; geen spanning op Q3 nabij de ingang van het vfo.
De oorzaak bleek mixer ade-1 welke geen spanning op de uitgang gaf. Omdat deze mixertjes niet te krijgen zijn bij de zaak om de hoek heb ik 5 nieuwe besteld in Engeland. Dus reserve voor toekomstige projecten.

As vfo i use a very nice DDS; this DDS is designed and build by Theo, PA0KN.
It has many features such as automatic switching the band and lowpass filter units.

Als VFO gebruik ik een hele mooie DDS ontwikkeld en gebouwd door Theo, PA0KN.
Het heeft vele mogelijkheden zoals het automatisch schakelen van band en lowpass filters.


The VFO spinning wheel is also made by PA0KN and has an electronic drive.
De VFO draaiknop is ook door PA0KN gemaakt en heeft een electronische aandrijving.

Tuesday, August 12, 2014

Timewave DSP 9+

A couple of weeks ago i aquired a Timewave DSP 9+ from Ebay.
Today i was able to connect this unit between my FT-2000 and speaker and did some tests.
I'm really impressed how this units works! Voice as CW sounds great without noice and hiss
( IPAD users are not able to see the video)

Een paar weken geleden een Timewave DSP 9+ aangeschaft via Ebay.
Vandaag kwam alles binnen en heb ik de unit aangesloten op mijn FT-2000.
Wat testen gedaan en onder de indruk van het resultaat.
Zowel Phone als CW klinken zeer goed zonder herrie en hinderlijke ruis.


Timewave unit connected to transceiver and speaker.
Timewave unit aangesloten tussen set en luidspreker.

Wednesday, May 28, 2014

Sark mini 60 antenna analyser: export data to Zplots

A while ago i bought a chinese Sark mini 60 antenna analyser on Ebay for approx 100 euro.
A very nice tool for the price with an unsupported usb port as extra feature.
With a simple command-line based tool one can scan and export data to Excel (Zplots) to display and analyse all data.

Een tijdje geleden heb ik op Ebay een chinese Sark mini 60 antenne analyser gekocht voor ongev 100 euro.
Een zeer handig instrument voor die prijs met bovendien een niet gesupporte usb poort als extraatje.
Met een simpel dos achtig tooltje kun je alle data scannen en exporteren naar Excel (Zplots) en deze weergeven en analyseren.


You need the pcc-sark100 program and the sark100-zplots file. Ask your supplier! (or download)
To avoid retyping i made a simple batchfile which can be replaced by a Perl script for example.
For example:
pcc-sark100 -cCOM3 -s3000000 -e30000000 -t100000 -oscan1.csv
This will write a file via com3 containing a scan from 3 - 30 mhz named scan1.csv
In Zplots select load data and open scan1.csv.

Je hebt het programma pcc-sark100 en de file sark100-zplots nodig; vraag het je verkoper.(of downloaden)
Om telkens typen te voorkomen heb ik een eenvoudig batchfiletje gemaakt wat vervangen kan worden door bijv een Perl script.
Zo ziet dat er uit:
pcc-sark100 -cCOM3 -s3000000 -e30000000 -t100000 -oscan1.csv
Dit schrijft een bestand via com3 bestaande uit de scan van 3 tot 30 mhz genaamd scan1.csv weg/
In Zplots druk je op de load knop en selecteer je scan1.


Result of loading data in Zplots. - Resultaat van geladen data in Zplots.
You are able to dispay more data than SWR, this is just an example.
Je kunt meer dan alleen SWR laten zien, dit is alleen een voorbeeld.

Copy of a graph is also a feature. Copy van een grafiek maken is ook een van de mogelijkheden/

Tuesday, May 27, 2014

Handout end fed antenna online - Handout thema avond end fed antennes online

May 13 Mark PA1SSB gave a presentation about end fed antennas; both handouts are downloadable now via http://www.pi4til.nl

13 Mei jl gaf Mark PA1SSB tijdens onze Veron clubavond een presentatie over end fed antennes.
De handouts zijn te downloaden op http://www.pi4til.nl

Monday, May 26, 2014

New project: End fed 20-40-80 meter.(2)

Tuning the end fed for 20-40-80 should be done in a 2 step approach: 40-20 and if those bands are fine step 2 will be 80 meter.
Tools used are a mini VNA owned by Mark PA1SSB.

Het afregelen van de end fed voor 20-40-80 gaat in 2 stappen; eerst 40 20 meter en als die banden goed zijn dan volgt 80 meter.
Gebruikt werd een mini VNA van Mark PA1SSB.

End fed was installed in a inverted V configuration with feed point 1 meter above found level.
Check with your analyser and cut wire to resonate at 40 meter.
At that time 20 meter should also be oke.
To 'pull down' the resonance for 20 meter a hV capacitor should me soldered on the input.
I used a 220 pF.

De end fed werd als inverted V opgehangen met het voedingspunt 1 meter boven de grond.
Met de analyser wordt de draad nu op 40 meter bekeken en ingekort.
Op dat moment moet 20 meter ook al aardig in resonantie komen.
Om deze helemaal goed te krijgen wordt er een hV condensator op de ingang geplaatst; bij mij was er een 220 pF nodig


Next step is to hook up the coil for 80 meters, and again make it resonance on the part of 80 which you want. It's quite small approx 150 kHz.
De volgende stap is om de spoel voor 80 meter aan te sluiten en ook deze in resonantie te brengen op dat deel van de 80 meter band wat gewenst is. De bandbreedte is smal; ongeveer 150 kHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 After this tuning procedure the end fed must be installed on it's final place and fine tuned on the BEGINNING of the wire, so from it's feed point.
 
Na deze afregel procedure moet de end fed op haar definitieve plaats gehangen worden en verder afgeregeld worden aan het BEGIN van de draaf, dus bij het voedingspunt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday, May 9, 2014

WSPR with the new Cobwebb antenna

After installing the Cobwebb antenna i performed some tests with WSPR to see the behaviour of this antenna.
I'm very satisfied with the results. (although conditions are not too good)
You can see a hardcopy of the log.

Na installatie van de Cobwebb antenne heb ik een aantal testen gedaan met WSPR om het gedrag van deze antenne te zien.
Ben erg tevreden met de resultaten. (ondanks mindere condities)
Een schermafdruk van de log is hier te zien.

Tuesday, May 6, 2014

Cobwebb up and running!


Yesterday may 5, 2014 Mark PA1SSB and i did some work and installed the Cobwebb antenna to the facade of my house.
It was not an easy job, but we managed it and i'm very happy with my new antenna.
Last part of my antenna project will be a multiband end fed for 80-40-20 meter.

Gisteren, 5 mei 2014 hebben Mark PA1SSB en ondergetekende de Cobwebb antenne tegen de zijgevel van mij huis geplaatst.
Het was nog een aardige klus maar het is gelukt en ik ben blij met mijn nieuwe antenne.
Het laatste deel van mijn antenneproject zal een multiband end fed voor 80-40-20 meter zijn.

Ultimate 3 QRSS / WSPR transmitter kit

Hans Summers sells a very nice Atmel based QRSS/WSPR kit.
For 17.50 gbp (approx 21 euro) you are able to run some digital modes like WSPR or even HELL.
The kit includes a AD9850 DDS module, a blue backlit LCD and low pass filter for the band of your choice.
You need some basic skills to build the kit.
I ordered some extra filters, GPS and extended filter board.
This transmitter needs a 5 volt power supply and has an output of approx 150 mW.

Hans Summers verkoopt een hele aardige QRSS/WSPR kit gebaseerd op een Atmel processor.
Voor 21 euro ben je in staat om in digitale modes als WSPR of zelfs HELL uit te komen,
De kit bevat een AD9850 DDS module, een lcd display met blauwe achtergrond en een low pass filter naar keuze.
Als je wat basis vaardigheden hebt dan is de kit simpel te bouwen.
Zelf bestelde ik een aantal extra filters, GPS en extra filter board.
De kit werkt op 5 volt en heeft een output van ongeveer 150 mW.


Ultimate kit with filters and filter board.


On the air! WSPR on 20 meter.
Amazing to see what kind of distances you can be heared with 150 mW........

WSPR op 20 meter.
Verbazingwekkend om te zien hoe ver je nog gehoord wordt met 150 mW....

Check Hans' website at www.hanssummers.com

Thursday, May 1, 2014

Thema-avond End Fed antennes 13 mei 2014

Dinsdagavond 13 mei 2014 organiseert Veron afdeling Tilburg een thema-avond over end fed antennes.
Ontwerpen en informatie van Mark PA1SSB en Theo PA0KN zullen er te zien en te testen zijn.
Indien u interesse heeft of plannen om zelf een mono of multiband end fed te bouwen dan is deze avond een aanrader.
Iedereen is welkom vanaf 19:30 in ons clubgebouw van Scouting Challenge, Rueckertbaan 229
5042 AE Tilburg.

(This is a local announcement so it's not translated_

Monday, March 24, 2014

New in the shack: Acom 1000 amplifier


A couple of weeks ago i aquired a nice used Acom 1000 amplifier.
Bought from a local fellow ham.
This amplifier runs very quietely  and smoothless, drives approx 1200 watts into a dummyload.
It's amazing how fast and accurate one can tune this amplifier.

Enkele weken geleden heb ik een mooie gebruikte Acom 1000 aangeschaft.
Gekocht van een bekend amateur in mijn woonplaats.
De Acom werkt subliem en is erg stil tijdens gebruik.
Tunen gaat echt heel snel en erg makkelijk.
Compact and very rugged design based on a GU74B tube.
Microprocessors are used to protect against tuning faults and other errors.

Zeer compact en degelijk ontwerp met een GU74B als basis.
Om mistunen en andere fouten te voorkomen zijn er microprocessoren gebruikt.