Saturday, November 23, 2013

Low budget high current switching power supply. Goedkope hoog vermogen geschakelde voeding.

The HP DPS 600PB is a switching power supply used in HP Proliant servers.
On the internet you can find many information to use such a power supply as charger for RC purposes or to modify it for f.e. HAM radio use.
It will operate at max 13.8 volts and almost 55 Ampere!

The price is 12 euro and together with 2 high current binding posts and some small hardware you will have it operate for approx. 15 euro!

De HP DPS 600PB is een geschakelde voeding welke in HP Proliant servers gebruikt wordt.
Op het internet vind je genoeg informatie om deze te gebruiken als lader voor RC doeleinden of voor ombouw naar bijv HAM radio gebruik.

Ze kosten 12 euro en samen met wat chassisdelen en ander klein materiaal ben je zo'n 15 euro kwijt.
voor dat geld heb je een voeding die bij 13.8 volt bijna 55 ampere levert!

Enclosure opened, these power supplies are protected against shortage and high temperature, also when too much current is drawn it will switch off itself and you have to reset it by power it on again.

Behuizing geopend, deze voedingen zijn zeer goed beveiligd tegen kortsluiting en hoge temperatuur.
Ook wanneer te veel vermogen geleverd moet worden schakeld deze voeding zichzelf af en dien je m weer opnieuw aan te zetten.
You must remove the original plastic socket with outlets and replace it with 2 binding posts.
Theo PA0KN made a steel bracket to hold these posts.
Also some connections on the pcb where flatcable ends must be connected to ground.  (1,2,3,4,5 and 10)
A 10 k pot between pin 8 to ground and to +5 volt can regulate the output voltage to max 13.8 volt.

Je dient het originele plastic connectordeel te vervangen door 2 banaan chasisdelen.
Theo PA0KN maakte mooie stalen hoekprofielen om deze chasisdelen te monteren.
Daarnaast moeten een aantal verbindingen op de print bij de flatcable doorverbonden worden naar aarde. (1,2,3,4,5 en 10)
Een 10K potje tussen pin 8 , aarde en 5 volt maakt het mogelijk om de spanning tot max 13.8 volt in te stellen.


Finished, Gereed.

Another copy of this budget switching power supply.
Nog een exemplaar van zo'n budget geschakelde voeding.

Tuesday, November 12, 2013

New project: End fed 20-40-80 meter.(1)

A new project started last week: 20-40-80 meter high power end fed.
Winding the coil with 290 turns and a value of approx 110 μH is a precise job.
Happy to see that this part of the project is finished.

Nieuw project van afgelopen week: een 20-40-80 meter qro end fed.
Het wikkelen van de spoel (290 windingen) met een waarde van zo'n 110 μH is een tijdrovend klusje.
Blij dat dit deel van het project klaar is.

Monday, November 11, 2013

QRO: 3 home made amplifiers. (1) / 3 zelfbouw eindtrappen (1)

last month i got 4 home made amplifiers from an estate. One was made with power transistors in a push-pull circuit, 3 other where all old fashioned tube based amplifiers.

No description or schematics where supplied, a real challenge!
In this article i will show and share the first amp, based on a Eimac 3-500Z tube with 3kV anode voltage.
Due to safety reasons i started the amp with a variac. At approx 110 volts it came to live, followed by an exploding capacitor and what it looked, flash over of the tube.

I asked Frits PA0FRI to check the tube and to recondition the tube if it was not too late...

Afgelopen maand kreeg ik uit een nalatenschap maar liefst 4 eindtrappen. Een uitgevoerd met powertransistoren, de andere 3 waren klassieke buizeneindtrappen.

Er zat echter geen schema of beschrijving bij, dus dat was al een uitdaging.
In dit artikel deel ik de ervaring met de eerste eindtrap, gebaseerd op een Eimac 3-500A met 3 kV anodespanning.
Om veiligheidsreden heb ik deze eerst met een variac opgestart, bij zo'n 110 volt kwam deze tot leven met even laten een ontploffende condensator en iets wat op flash over van de buis leek.

Frits PA0FRI werd gevraagd om eens naar de buis te kijken en deze indien mogelijk te reconditioneren.


Photo of the amplifier with a separate input circuit. Foto van de eindtrap met een gescheiden ingang.

After a couple of days i got good news from Frits; tube was in a good condition and Frits was also very curious about the amp. So i took the amp to Frits and we did some mods to safe the tube in case of flash overs and to create more stability.

Na een paar dagen kreeg ik al goed nieuws van Frits, de buis was weer in goede conditie en Frits was ook wel benieuwd naar de eindtrap. Ik nam deze mee naar Frits en we deden een paar modificaties om de buis te beschermen tegen flash overs en om meer stabiliteit te creeren,


Fuse and resistor in anode circuit to protect the tube in case of flash overs.
Zekering en weerstand in de anodeleiding om de buis tegen flash overs te beschermen.
Grounded grids: Original design
Geaard rooster; orgineel ontwerp

One point ground and wire to VC1
Een punt geaard rooster met draad naar VC 1
Add a parasitic supression and new door knob capacitor.

All these changes made a very stable 80-10 meter amplifier of the Original design.
I could test it on 40 meter with an input of 20 watts the amp produced 200 watts output.

Some work has still be done: fine tune the input circuit to lower the swr and some resolder work.

Al deze modificaties zorgden voor een stabiele 80-10 meter eindtrap.
Getest werd op 40 meter met 20 watt input en 200 watt output.
Ik moet nog wat verder finetunen, oa aan het ingangsciruit om de swr wat omlaag te brengen, en er is nog wat soldeerwerk wat opnieuw gedaan moet worden.

To be continued - wordt vervolgd

Tuesday, September 3, 2013

OM Power OM2000HF amplifier cooling issues - OM2000HF lineair koelproblemen.

A local fellow ham encounterd a cooling issue with his OM Power OM2000HF amplifier.
The problem was that the blower stopped cooling after warming up the amplifier.
Due to the heavy weight and shipping costs he asked me to swap the SW board of the amp, as advised by the manufacturer.

Een amateur uit de buurt kreeg problemen met zijn OM Power OM2000HF lineair.
Het probleem was de blower welke stopte met koelen nadat de eindtrap opgewarmd was.
Ivm het zware gewicht en verzendkosten werd ik gevraagd om het SW board te vervangen, dit op advies van de fabrikant.
OM Power OM2000HF SW board


Nice stuff to work on! Mooi materiaal om aan te werken.

New SW board mounted in place - Nieuwe SW board gemonteerd.

After replacing the SW board the problem was not solved!
After contacting the manufacter he send a new blower; we could test this by just snap the new blowe into the connector and start up the amplifier. After warming up the blower started to blow!
BUT, it was too risky to swap the fan without damage some parts. The amplifier was still in warranty so we decided to send it back to the manufacturer.

Na het SW board vervangen te hebben bleek het probleem niet opgelost te zijn.
Contact met de fabrikant leerde dat de blower zelf dan defect moest zijn, en die werd dan ook toegestuurd.
Door de nieuwe blower aan de connector in de lineair te hangen en aan te zetten, bleek deze na opwarmen te gaan koelen en was het defect dus gevonden.
Echter bleek al snel dat het vervangen van de blower zonder andere onderdelen te beschadigen veel te riskant te zijn, bovendien zit de lineair nog in garantie.
Besloten werd om toch de lineair ter reparatie aan te bieden bij de fabrikant.

Building a cobwebb - Het bouwen van een cobwebb (1)

With great help from Theo - PA0KN i start to build a cobwebb this spring.
The idea was to build a solid high quality model.
Material used is fibre poles (from fishing nets) , aluminium and stainless steel bolts, nuts and washers.

Due to another antenna project assembling of the cobwebb was delayed untill now.

Met hulp van Theo - PA0KN ben ik dit voorjaar begonnen met de bouw van een cobwebb antenne.
Bedoeling is om een stevig model te bouwen van hoge kwaliteit.
Gebruikt materiaal is glasfiber stokken (schepnet stelen), aluminuium en roestvrijstalen bouten moeren en revetten.

Doordat ik met nog een antenne bezig geweest ben is de cobwebb vertraagd tot vandaag.Cobwebb as a kit - Cobwebb als bouwkit

The cobwebb is a omnidirectional antenna, small and does not need a rotator.
De cobwebb is een omnidirectionele antenne, compact and heeft geen rotor nodig.

Suitable for all ham bands 6-20 meter, P max > 2 kW
Geschikt voor alle amateurbanden 6-20 meter, vermogen > 2 kW


Cobwebb assembled in my garden, ready for wiring.
Cobwebb gemonteerd in de tuin, klaar om bedraad te worden.

Tuesday, August 6, 2013

Summer project: Van Dijken LC meter kit

Last winter i bought a LC meter kit at Van Dijken - www.vandijkenelectronica.nl
This complete kit includes all parts, case and test leads.
Specs: capacity 0-839 nF
           inductance 0-83.8 mH

It has a switchable backlite display and operates at a 9 v battery or 6-10 volts external dc power.

 After one hour the kit is build and ready to test.

Na een uurtje bouwen is de kit klaar en gereed om te testen.

 
LC meter finished and measuring a coil. 
LC meter gereed en meet nu een spoel.
 
 
Tijdens de beurs in Rosmalen afgelopen winter kocht ik een van Dijken LC meter kitje.
Deze kit is helemaal compleet incl behuizing en meetsnoertjes.
De lc meter heeft een uitschakelbare achtergrondverlichting en voeding geschied door een 9 volts batterij of externe adapter tussen 6-20 volt.
 

Sunday, April 28, 2013

Back in business again!

After some months of inactivity due to relocation, i'm back in business with a new shack, separate desks for operations and repairs.

Na een aantal maanden van afwezigheid vanwege mijn verhuizing is sinds vandaag alles weer gereed om de activiteiten te hervatten.
Een nieuwe shack met een apart deel voor reparaties etc.For the time being the antenna is a G5RV for hf.
Als antenne gebruik ik voorlopig een G5RV voor hf.

Friday, March 1, 2013

Relocation - verhuizing

Due to relocation to another house there will be no new messages until approx may 2013.
On my new qth i will have offcourse a new shack and much more space for antennas.

In verband met verhuizing zal ik geen nieuwe berichten plaatsen tot medio mei 2013.
Mijn nieuwe qth heeft naast een nieuwe ruime shack ook veel ruimte voor antenne's.