Sunday, February 19, 2012

12 meter QRO endfed antenna

A new QRO 12 meter endfed antenna made by Mark PA1SSB. Here are the specs to build one:  Coil 2.5 - 2.6 uH, 30.8mm diameter, Capacitor has a value of 16 pF.

Mark PA1SSB heeft een QRO endfed antenne voor de 12 meter band gebouwd. De gegevens om er zelf een te maken: Spoel 2,5 uH (30,8mm doorsnede), De Condensator heeft een waarde van zo'n 16 pF.
 12 meter endfed QRO antenna.

SWR on 12 meter band.

10 meter QRO endfed antenna

A new QRO 10 meter endfed antenna mad by Mark PA1SSB. This endfed can also be tuned on 11 meter band. Here are the specs to build one: Coil 2.25 uH 30.8mm diameter, Capacitor has a value of 13 - 14 pF.

Mark PA1SSB heeft een QRO endfed antenne gebouwd, deze is ook heel goed te tunen op 11 meter (27Mhz). De gegevens om er zelf een te maken: Spoel 2,25 uH (30,8mm doorsnede), De Condensator heeft een waarde van zo'n 14 a 14 pF.

10 meter QRO endfed Coil and C / 10 meter QRO endfed, Spoel en C.


Fine swr on dx part of 10 meter band. Mooie swr in het DX deel van de 10 meter band.

Friday, February 3, 2012

Yaesu FT-847 Earth station (3) Ready for 70 Mhz.

Today i finished the mod of the pa unit to have more power on 70 mhz with less current.
Unmodified the transceiver provides approx 25 watts with way too high current.
Access to the hf/6 meter pa unit is via the bottom of the transceiver.
Turn it upside down and remove all screws holding the board with the external connectors.
You can fold the board back as shown on the picture.

Vandaag heb ik de modificatie aan de eindtrap gedaan om meer vermogen bij minder stroom te krijgen op 70 mhz.
Standaard geeft de set ongeveer 25 watts op deze band met een veel te hoog amperage.
Je kunt de eindtrap bereiken door de set op zijn kop te leggen en het board met de externe connectoren los te schroeven en terug te laten hangen. Zie de foto.
Under this board there's a metal bracket and also a rf shield which sould be removed.
On the picture i allready removed that shield.
To do the mod you have to remove C5051 which is on the back of the board!
So some extra work to have access.... remove screws holding pa-unit, desolder both rf outputs.
Remove both pl-259 terminals and fold back the board.
The mod is the pa1o mod and consists of removal of C5051. This is a high voltage smd cap and is glued on the board. That means hard to just desolder and remove. Again i use my dentist tool for this.

Onder dit board bevinden zich een metalen plaat en een rf shield welke beiden verwijderd moeten worden.
Op de foto is dit reeds gebeurd.
Om de modificatie uit te voeren dient C5051 verwijderd te worden, en deze zit weer aan de onderkant van de pa-unit!
Wat extra werk dus, schroeven verwijderen, desolderen van de beide antenne uitgangen alsmede de antenneconnectoren loshalen. Nu kan ook de pa-unit losgehaald worden en even terug laten hangen zodat de onderkant toegankelijk is.
De modificatie is de pa1o methode waarbij een dus c5051 verwijderd wordt, deze is tevens gelijmd op het board, dus even snel lossolderen is er niet bij. Je krijgt de C er dus niet heel af, ook hier gebruik ik trouwens het tandartshaakje.

Remove the cap marked red as seen on the picture above. Now the mod is finished and you can rebuild the ft-847 and test the outputs.
On hf i have normal 100 watts on all bands, on 6 meter also 100 watts and on 4 meter now 70 watts with a normal current.

Verwijderen de C die je hier in de rode cirkel ziet.
De modificatie is klaar en nu kan de 847 weer in elkaar gezet worden waarna de output gechecked wordt.
Op hf heb ik de normale output van 100 watts op alle banden, op 6 meter ook 100 watts en op 4 meter 70 watts met een normale stroom.

Now my ft-847 is ready for 70 Mhz, 4 meter band.
Mijn Ft-847 is nu geschikt voor de 4 meter band.

Thursday, February 2, 2012

Yaesu FT-847 Earth station (2)

To use the FT-847 on 70 Mhz (4 meter), one should perform 2 mods: make the receiver part of this band more sensitive and change the filter of the pa unit.
I start with the receiver part and add a low noise preamp from ct1ffu.
Please note that you have to have good soldering skills to do this! On all photographs everything looks bigger than in real. As you can see on the pics the preamp board is very small and has smd components on it.

Om de ft-847 op 70 Mhz (4 meter) te kunnen gebruiken dien je 2 modificaties uit te voeren: de ontvanger voor dit deel van de band moet meer gevoeliger gemaakt worden en je moet het filter van de eindtrap aanpassen.
Te beginnen met de ontvanger; ik bouw een ruisarme voorversterker van ct1ffu in.
Let er wel op; je moet goed kunnen solderen om dit te kunnen doen! Op foto's lijkt alles veel groter dan het is werkelijkheid is. Zoals je kunt zien is het printje met voorversterker zeer klein en bevat smd componenten.


This is the board where the preamp should be applied on; in the middle between the 2 cans is coil L 3083.
Unlike the manual i do not cut L 3083 because the risk is that the legs of this coil will be too short. So i desoldered one side of the coil to have it easy soldered on the preamp board.

Op deze unit komt de voorversterker en wel in het midden tussen de 2 metalen toko spoelen bij L 3083.
In tegenstelling tot de handleiding knip ik L 3083 niet door omdat het risco bestaat dat het pootje dan te kort is om nog aan de voorversterker te solderen. Ik kies er voor om een pootje de de-solderen.


Disconnect connectors as shown on this picture to turn de board to desolder one leg of L 3083.
Haal de connectors los als op de foto en draai het board om, om zo een pootje van L3083 los te solderen.


This is the preamp on it's place, you see the in and outputs via L 3083. 8 volts can be tapped on the resistor on the other side of the preamp. Be carefull to solder the ground leads on the cans.
For this kind of work i use dentist tools, works perfect and most of time available for free at your dentist!
Note that L3083 should be soldered on the most right output pad of the preampboard.

De voorversterker op zijn plaats, je ziet de in en uitgang via L 3083. de  8 volt voeding kan van de weerstand achter het boardje gehaald worden. Soldeer de beide massadraden voorzichting aan de 2 metalen behuizingen van de spoelen. Ik gebruik trouwens tandartsgereedschap voor dit nauwkeurige werk, dat is echt perfect en gratis bij je tandarts te krijgen.
nb L3083 dient aan het meest rechtse soldeereilandje bij de uitgang van de voorversterker gesoldeerd te worden.
To be continued, wordt vervolgd.